ภาษาอังกฤษ (อ31101) Module 2 Unit 4

Module 2  The Blue Planet

Unit 4   Travellers’ Tales

Vocabulary:

 • Traveller’s tales

action-packed (adj)            เต็มไปด้วยเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น [full of exciting events and activity]

ancient (adj)                       โบราณ [belonging to a period of history that is thousands of years in the past ( ≠ modern)]

architecture (n)                  สถาปัตยกรรม [the design or style of a building or buildings]

cuisine (n)                          อาหาร [a particular style of cooking]

exotic (adj)                        แปลก [seeming exciting and unusual because it is connected with foreign countries]

glamorous (adj)                 เสน่ห์, ชวนให้หลงใหล [especially attractive and exciting, and different from ordinary things or people]

hiking (n)                           การเดินทางไกล หรือเดินเขา [the activity of going for long walks in the country for pleasure]

package holiday (n)           การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร

[a tour arranged by a travel agent; transportation and food and lodging are all provided at an inclusive price]

rare (adj)                            หายาก [existing only in small numbers and therefore valuable or interesting]

rich (adj)                            มีค่า, เต็มไปด้วยของดีดี [containing a lot of exciting events or experiences and therefore very interesting]

terrified  (adj)                     ซึ่งกลัวมากๆ, อกสั่นขวัญแขวน [very frightened]

unforgettable (adj)             ซึ่งไม่อาจลืมได้ [you cannot forget it, usually because it is so beautiful, interesting, enjoyable, etc]

well-organised (adj)           มีการจัดการที่ดี, มีระเบียบและประสิทธิภาพ [having good organization; orderly and efficient]

white-water rafting (n)       การล่องแก่ง [the activity of being moved quickly in a raft                (= small boat filled with air) along rivers where the current is very strong]

 • Holiday advertisements

adventure (n)                     การผจญภัย [sth new, unusual and often dangerous]

adventurous (adj)               ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย [people who enjoy exciting/risky activities]

accommodation (n)            ที่พักอาศัย [places where people live]

all inclusive (adj)               รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายความว่าราคาที่บอกมานี้ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอีก [including everything]

beachfront (adj)                 ที่ติดกับชายหาด [facing the beach]

bird-watching enthusiasts (n phrase)   คนที่ชอบดูนก [people who are very interested in observing the behaviour of birds]

breaks (n)                          วันหยุดสั้นๆ [short holidays]

catch a glimpse (of) (phr) เห็นในช่วงสั้นๆ, เห็นชั่วแวบ, สามารถสังเกตเห็น [see very briefly, just able to notice sth/sb]

culture (n)                          วัฒนธรรม [traditions, beliefs and activities that are typical of a country]

dramatic (adj)                    น่าทึ่ง, น่าตื่นเต้นและประทับใจ [exciting and impressive]

early risers (adj-n phrase) คนที่ตื่นแต่เช้า [people who get up early in the morning]

excitement (n)                    ความตื่นเต้น [such a feeling of happiness and enthusiasm about sth that you cannot relax]

experience (v)                    ประสบ, มีประสบการณ์ [feel or be affected by sth]

in style (adv phrase):         ในรูปแบบที่หรู เก๋ [in a smart and elegant way]

incredible (adj)                  ไม่น่าเชื่อ, น่าประทับใจมาก [very impressive, brilliant, unbelievable]

facilities (n)                        สิ่งอำนวยความสะดวก [equipment, services, rooms, etc, provided for a particular purpose]

landmarks (n)                    สถานที่ อาคาร หรืออนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ [well-known sights/buildings/statues, etc, of an area]

natural habitat (adj-n phrase)  ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์

[the environment where sth usually lives]

once-in-a-lifetime (adj)      (ประสบการณ์) ครั้งหนึ่งในชีวิต [unique (experience)]

professionally (adv)           อย่างมืออาชีพ [done by qualified people]

setting (n)                          ที่ตั้ง, บริเวณ, สภาพแวดล้อม [location/background]

sightseeing (n)                   การไปเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ที่น่าสนใจ [the activity of visiting interesting buildings and places as a tourist]

spectacular (adj)                น่าตื่นเต้น, น่าดู [very impressive or dramatic]

stunning (adj)                    น่าทึ่ง [sth so impressive that you cannot find words to describe it]

thrill (n)                             ความตื่นเต้นเร้าใจ [a feeling of pleasure sometimes mixed with a little fear]

traditional (adj)                  ดั้งเดิม, ตามประเพณี [sth that has existed for a long time in a country/place without changing]

trekking (n)                        การเดินทางไกลด้วยเท้า มักจะใช้ระยะเวลาหลายๆ วัน มีการเดินขึ้นเขาลงเขา ในระยะทางไกลๆ ซึ่งจะต่างจาก hiking ที่เป็นการเดินระยะสั้นกว่า [a difficult journey on foot]

unusual (adj)                      ผิดปกติ,ไม่ธรรมดา [out of the ordinary]

 

 

 

 

Unit 4b Vocabulary practice

Vocabulary:

 • Packing

binoculars (n)                    กล้องส่องทางไกล

compass (n)                       เข็มทิศ

first-aid-kit (n)                   อุปกรณ์/ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น [a special bag or box containing bandages  and medicines to treat people who are injured or become ill suddenly]

guide books (n)                 หนังสือนำเที่ยว

hiking boots (n)                 รองเท้าสำหรับเดินทางไกล

insect repellant (n)             ยาทากันแมลง

jumper (n)                          เสื้อถักด้วยไหมพรม

nailfile (n)                          ที่ตะไบเล็บ

necessities (n)                    สิ่งจำเป็น [something that you need to have in order to live]

passport (n)                        หนังสือเดินทาง [a small official document that you get from your government, that proves who you are, and which you need in order to leave your country and enter other countries]

penknife (n)                       มีดพก [a small knife with blades that fold into the handle, usually carried in your pocket (= jackknife)]

sandals (n)                         รองเท้าที่มีสายรัด [a light shoe that is fastened onto your foot by bands of leather or cloth, and is worn in warm weather]

shoulder bag (n)                กระเป๋าสะพาย

sunscreen (n)                     ครีมกันแดด

torch (n)                             ไฟฉาย

underwear (n)                    ชุดชั้นใน [clothes that you wear next to your body under your other clothes]

 • Express feelings

disappointed (adj)              ผิดหวัง

exhausted (adj)                  เหน็ดเหนื่อย, หมดกำลัง [very tired]

fed up (adj)                        เบื่อหน่าย [annoyed or bored, and wanting something to change]

overcharge (v)                   คิดราคาแพงไป [to charge someone too much money for something]

pleased (adj)                      ยินดี, พอใจ

running water (n)               น้ำประปา, น้ำก๊อก [DHHif a house has running water, it has pipes which provide water to its kitchen, bath, toilet etc]

upset (adj)                          อารมณ์เสีย

 

Grammar Reference:

 • Present/Past participles

เราจะใช้ present participles เพื่อบรรยายบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่น It was a boring film. (หนังเป็นอย่างไร มันน่าเบื่อ)

เราจะใช้ past participles เพื่อบอกว่าบางคนรู้สึกอย่างไร ตัวอย่างเช่น We were bored.

(เรารู้สึกอย่างไร รู้สึกเบื่อ)

 

Unit 4c  Grammar in use

Vocabulary:

border (v)                                ติดต่อกับ, มีอาณาเขตติดต่อกับ

check in (phr v)                       ลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก

come across (phr v)                 พบโดยบังเอิญ

come into (phr v)                     ได้รับมรดก

come out (phr v)                      พิมพ์ออกจำหน่าย, ออก

come round (phr v)                  มาหา

come up (phr v)                       เกิดขึ้น, ขึ้นมา

interrupt (v)                             ขัดจังหวะ, สอดแทรก

lie (v)                                       ตั้งอยู่, นอน

official language (n)                ภาษาราชการ

simultaneous (adj)                   พร้อมกัน, ในเวลาเดียวกัน

unlock (v)                                ไข, เปิด

unpack (v)                               เอาออกจากกระเป๋า

 

Grammar Reference:

 • Past simple

เราใช้ past simple ในกรณีต่อไปนี้

– การกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต ระบุเวลาแน่นอน (ระบุตรงๆ หรือบอกใบ้)

ตัวอย่างเช่น          They spent their summer holidays in Italy last year.

– การกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังอีกเหตุการณ์หนึ่ง

ตัวอย่างเช่น          She locked the door behind her and took off her shoes.

    – การกระทำที่ทำเป็นประจำในอดีต หรือเหตุการณ์ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้กระทำอีกต่อไปแล้ว

ตัวอย่างเช่น          Mr Smith worked in a bank when he was younger.

หมายเหตุ:    used to สามารถใช้แทน past simple ได้ ในกรณีที่กล่าวถึงนิสัยหรือการกระทำที่เกิดซ้ำๆ ในอดีต

Ago (= ที่ผ่านมาแล้ว) จะใช้กับ past simple

ตัวอย่างเช่น          I got home about an hour ago.

คำ/วลีบ่งบอกเวลาที่ใช้ร่วมกับ past simple ได้แก่ yesterday, then, when, How long ago?,

          last night/week/month/year/Sunday/June/etc, in 1980, etc

 • Past continuous

เราจะใช้ past continuous ในกรณีต่อไปนี้

–  การกระทำซึ่งกำลังดำเนินอยู่ และมีอีกการกระทำหนึ่งเกิดแทรกขึ้นมา โดยจะใช้ past continuous กับการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ (เกิดขึ้นนานกว่า) และใช้ past simple กับการกระทำซึ่งเกิดแทรกขึ้นมา (เกิดขึ้นสั้นกว่า)

ตัวอย่างเช่น          We were watching a horror film on TV when we heard a strange noise.

–  การกระทำ 2 อย่างหรือมากกว่าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในอดีต

ตัวอย่างเช่น          They were having dinner while Michael was washing the car.

–   การกระทำซึ่งกำลังดำเนินอยู่ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งระบุไว้แน่นอน โดยไม่กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเริ่มต้นหรือสิ้นสุดเมื่อใด

ตัวอย่างเช่น          At 8 o’clock last night I was walking home from work.

–   เพื่อบรรยายบรรยากาศ ฉาก และให้ข้อมูลพื้นฐานของเรื่องราว

ตัวอย่างเช่น          The birds were singing and the sun was shining. I was sitting outside in the garden when something strange happened …

หมายเหตุ:        เมื่อใน 1 ประโยค มี past continuous 2 รูป ซึ่งมีประธานตัวเดียวกัน เราสามารถหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ โดยใช้เพียง present participle (-ing form) และละ

verb to be

ตัวอย่างเช่น          He was walking along, and he was eating an ice cream.

                                                                 = He was walking along, eating an ice cream.

คำ/วลีบ่งบอกเวลาที่ใช้ร่วมกับ past continuous ได้แก่ while, when, as, all morning/evening/

day/week/etc

 

 

 • Linking words

คำหรือกลุ่มคำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำ กลุ่มคำหรือประโยค

–  แสดงการเพิ่มข้อมูลที่คล้อยตามกันในเชิงบวก ได้แก่ and, both …and, too, besides (this /that), moreover, what is more, in addition (to), also, as well as (this/that), furthermore, etc

ตัวอย่างเช่น          Tony is both kind and helpful.

–  แสดงการเพิ่มข้อมูลที่คล้อยตามกันในเชิงลบ ได้แก่ neither (… nor), nor, neither, either, etc

ตัวอย่างเช่น          Neither Sue nor I went to the club.

–  แสดงความขัดแย้ง ได้แก่ but, however, on the other hand, yet, still, etc

although (+ clause), in spite of (+ noun/-ing), despite (+ noun/-ing), while (+ clause),

whereas (+ clause), even though (+ clause), etc

ตัวอย่างเช่น          Even though we hurried, we still missed the bus.

–   แสดงตัวอย่าง ได้แก่ such as, like, for example, for instance, especially, in particular, etc

ตัวอย่างเช่น          The weather has been bad this week, and Friday in particular was very cold.

–   แสดงเหตุ/ผล ได้แก่ as, because, because of, since, for this reason, due to, so, as a result (of), etc

ตัวอย่างเช่น          She had to take a taxi because her car had run out of petrol.

–   แสดงเงื่อนไข ได้แก่ if, whether, only if, in case of, in case, provided (that), providing (that),   unless, as/so long as, otherwise, or (else), on condition (that), etc

ตัวอย่างเช่น          Joy said she could lend me 50 as long as I paid it back by Monday.

– แสดงจุดประสงค์ ได้แก่ to, so that, so as (not) to, in order (not) to, in order that, in case, etc

ตัวอย่างเช่น          David went to the bank to get a loan.

– แสดงผล ได้แก่ such/so … that, so, consequently, as a result, therefore, for this reason, etc

ตัวอย่างเช่น          She doesn’t really like her job so she is looking for a new one.

– แสดงเวลา ได้แก่ when, whenever, as, as soon as, while, before, until/till, after, since, etc

ตัวอย่างเช่น          They’ll go out as soon as I get there.

  แสดงข้อยกเว้น ได้แก่ except (for), apart from, etc

ตัวอย่างเช่น          He paid all the bills except for the electricity.

–  สรรพนามเชื่อมความ ได้แก่ who, whom, whose, which, what, that

                                                    ตัวอย่างเช่น          That’s the man who works in the library.

 

 

 • Listing words

แสดงให้เห็นถึงลำดับของชุดเหตุการณ์หรือการจัดอันดับประเด็น

–  เริ่มต้น ได้แก่ initially, first, at first, firstly, to start/begin with, first of all, etc

ตัวอย่างเช่น          First the parcel was delivered.

–  ดำเนินต่อไป ได้แก่ secondly, after this/that, second, afterwards, then, next, etc

ตัวอย่างเช่น          Next I unwrapped the box.

–  จบ ได้แก่ finally, lastly, in the end, at last, eventually, etc

ตัวอย่างเช่น          Eventually I read the card in surprise.

–  สรุป ได้แก่ in conclusion, in summary, to sum up, on the whole, all in all, altogether,

in short, etc

                ตัวอย่างเช่น          All in all, it was one of the best presents I had ever received.

 

 • The indefinite article (a/an)

–  เราจะใช้ a/an กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์

ตัวอย่างเช่น          Jack has bought a new car.

(มีรถอยู่หลายล้านคัน คันนี้เป็นหนึ่งในนั้น)

–  เราใช้ a กับคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ และ an กับคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า  คำๆ นั้นออกเสียงอย่างไร ไม่ได้ดูที่ตัวสะกด

ตัวอย่างเช่น          a banana, a European

 an apple, an honest person

 

 • The definite article (the)

เราใช้  the ในกรณีต่อไปนี้

–  ใช้นำหน้าคำนาม เมื่อกำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง (ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงอันไหน)

ตัวอย่างเช่น          Jack owns a car and a motorbike. The car is black and the motorbike is blue.

–  ใช้นำหน้าคำนามที่มีเพียงหนึ่งเดียว หรือถือเป็นพิเศษ เช่น the sun, the Earth, etc

    –  ใช้นำหน้าชื่อของหนังสือพิมพ์ (the Guardian),โรงภาพยนตร์ (the Rex), โรงละคร

        (the Empire), พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์ (the Louvre), เรือ (the Titanic), องค์กร (the United Nations)

–  ใช้นำหน้าชื่อของแม่น้ำ (the Thames), หมู่เกาะ(the Bahamas), เทือกเขา (the Alps), ทะเลทราย (the Sahara), มหาสมุทร (the Atlantic), คลอง (the Panama canal), ชื่อประเทศที่มี States, Kingdom, Republic (the USA), และนำหน้าคำนาม/ชื่อที่มี of ตามหลัง (the Houses of Parliament), คำศัพท์ทางภูมิศาสตร์ เช่น the Antarctic/Arctic/ equator, the North of Germany, the North/East/South/West

– ใช้นำหน้าชื่อของเครื่องดนตรี (the guitar) และการเต้นรำ (the salsa)

–  ใช้นำหน้าชื่อครอบครัว (the Jones) และเชื้อชาติที่ลงท้ายด้วย -sh, -ch, or -ese (the Chinese)  ส่วนเชื้อชาติอื่นๆ จะใช้ the นำหน้าหรือไม่ก็ได้(the Egyptians/ Egyptians)

– ใช้นำหน้าชื่อยศตำแหน่ง (the ambassador, the President) แต่ถ้าตำแหน่งนั้นมีชื่อเฉพาะตามมาด้วย จะไม่มี the นำหน้า (Prince Charles)

– ใช้นำหน้า adjectives/adverbs ในขั้นสูงสุด (the best film I have ever seen) แต่ถ้า most  ตามด้วยคำนาม จะไม่มี the (most people enjoy going to the theatre)

– ใช้นำหน้าคำต่อไปนี้ day, morning, afternoon และ evening

ตัวอย่างเช่น          It was early in the morning and the sun was starting to rise.

        ยกเว้น at night, at noon, at midnight, by day/night

–  ใช้นำหน้าช่วงระยะเวลาหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (the last Ice Age, the Vietnam war) ยกเว้น World War I

–   ใช้นำหน้า only,  last และ first (used as adjectives)

ตัวอย่างเช่น          He was the only one who saw her.

–  ใช้นำหน้าคำต่อไปนี้ station, cinema, theatre, library, shop, coast, sea(side), beach, city,

country(side), jungle, world, ground, weather

ตัวอย่างเช่น          They went for a walk along the coast.

เราจะไม่ใช้ the ในกรณีต่อไปนี้

–  ไม่ใช้ the กับคำนามพหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ เมื่อพูดถึงบางสิ่งบางอย่างโดยทั่วๆ ไป

ตัวอย่างเช่น          Cars release harmful gases into the atmosphere.

                                                Coffee is a very popular drink.

–   ไม่ใช้ the กับคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่

ตัวอย่างเช่น          John is my cousin.

–   ไม่ใช้ the กับชื่อของกีฬา เกม กิจกรรม วัน เดือน ประเพณีการเฉลิมฉลอง สี เครื่องดื่ม และ

มื้ออาหาร

ตัวอย่างเช่น          They are going to have dinner on Sunday.

–   ไม่ใช้ the กับภาษา ยกเว้นเมื่อตามด้วยคำว่า language

ตัวอย่างเช่น          Andy speaks Spanish, French and English fluently.

ยกเว้น  The French language is spoken in Belgium.

–  ไม่ใช้ the กับชื่อประเทศ ซึ่งไม่มีคำว่าState, KingdomหรือRepublic(Germany, India, China

ยกเว้น the Netherlands, the Gambia, the Vatican)

–  ไม่ใช้ the กับชื่อถนน (Bond Street, Penny Lane ยกเว้น the M7, the A43), จัตุรัส

    (Trafalgar Square), สะพาน (London Bridge ยกเว้น the Golden Gate Bridge), สวนสาธารณะ (Hyde Park), สถานีรถไฟ (Euston, King’s Cross), ภูเขา (Mount Everest), เกาะเดี่ยวๆ (Sicily), ทะเลสาบ (Lake Baikal) และทวีป (Europe)

–  ไม่ใช้ the กับคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive adjectives) หรือการแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive case)

ตัวอย่างเช่น          That is my house.

                                                These are my sister’s bicycles.

–  ไม่ใช้ the กับชื่อของร้านอาหาร ร้านค้า ธนาคาร โรงแรม ซึ่งตั้งชื่อตามบุคคลที่เป็นผู้เริ่มต้นกิจการ (Harrods, Tony’s Restaurant)

–  ไม่ใช้ the กับคำต่อไปนี้ bed, hospital, college, court, prison, school, university เมื่อกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นมา

ตัวอย่างเช่น          The injured man had to be taken to hospital.

คนเจ็บถูกนำตัวไปโรงพยาบาล (เข้าโรงพยาบาลในฐานะคนไข้)

ยกเว้น                    He went to the hospital to visit Bill.

เขาไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมบิล(ไม่ได้เข้าไปโรงพยาบาลในฐานะคนไข้)

–   ไม่ใช้ the กับคำว่า work (ในความหมาย สถานที่ทำงาน)

ตัวอย่างเช่น          He needs to be at work by 9 o’clock.

–   ไม่ใช้ the กับคำต่อไปนี้ home, mother, father, etc เมื่อพูดถึงบ้านหรือพ่อแม่ของเราเอง

–   ไม่ใช้ the กับวลี by + means of transport (by bus/ferry/train/car/etc)

ตัวอย่างเช่น          We travelled to London by train.

    ไม่ใช้ the กับชื่อโรคภัยไข้เจ็บ

ตัวอย่างเช่น          She’s got pneumonia.

ยกเว้น                    flu/the flu, measles/the measles, mumps/the mumps

 

 

 • Used to/Would

เราใช้ used to/would (always/often/etc) + bare infinitive เมื่อกล่าวถึงนิสัยหรือสิ่งที่ทำเป็นประจำในอดีต

ตัวอย่างเช่น          He used to/would go jogging every morning when he was younger.

ในกรณีเช่นนี้  used to/would สามารถใช้ past simple แทนที่ได้ โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน

                ตัวอย่างเช่น          When the children were younger they woke up/used to wake up

                                                late every day.

แต่สำหรับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งระบุเวลาที่แน่ชัด เราใช้ past simple ไม่ใช้ used to

ตัวอย่างเช่น          I drove to work yesterday. (ไม่ใช้ I used to drive to work

                                                yesterday.)

เราใช้ used to ในการพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือลักษณะทั่วๆ ไปในอดีต ซึ่งไม่เป็นจริงอีกต่อไปแล้ว

ตัวอย่างเช่น          I used to live in Rome. Now I live in Madrid.

                                                 (ไม่ใช้  I would live)

 

 • Subject/Object questions

Subject question คือ ประโยคคำถามที่ question word (เช่น what, when, why, who, where, how) ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  จึงสามารถตามด้วยคำกริยาได้เลย โดยไม่ต้องเติมกริยาช่วย

Who rang you?                   (Someone rang you.)

Who is helping you?         (Someone is helping me.)

What will happen next?   (Something will happen next.)

Object question คือ ประโยคคำถามที่ question word ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ซึ่งจะต่างกับแบบแรกคือ จะต้องใส่ modal verbs (กริยาช่วย เช่น do, does, did) เพิ่มเข้าไป โดยวางไว้หน้าประธาน ในกรณีที่ในประโยคนั้นมี may, might, will, would, shall, can, could, should หรือ verb to be อยู่แล้ว ไม่ต้องใส่ do, does, did เพิ่ม ให้นำคำเหล่านี้มาวางหน้าประธานได้เลย

Who did you ring?             (You rang someone.)

Who are you helping?      (You are helping someone.)

What will they do next?    (They will do something next.)

 

 

 

Unit 4d  Listening & Speaking Skills

Vocabulary:

apoligise (v)                             ขอโทษ

attend to (sb/sth) (phr v)          จัดการ, ดูแล  [to deal with sb/sth; to take care of sb/sth]

available (adj)                          ใช้ประโยชน์ได้ [able to be bought, used, or reached]

babysitting service (n)             บริการรับเลี้ยงเด็ก

booking (n)                              การจองล่วงหน้า [DLan arrangement to travel by train, use a hotel room etc at a particular time in the future]

change (n)                               เงินทอน

complain (v)                            บ่น, ร้องทุกข์

demand (v)                              ต้องการ, เรียกร้อง

dining room (n)                       ห้องรับประทานอาหาร

double room (n)                       ห้องพักในโรงแรม สำหรับ 2 คน

dry-cleaning service (n)           บริการซักแห้ง

How dare you….? (phr)          กล้าดียังไง…. [(spoken) said to show that you are very angry and shocked about what someone has done or said]

insist (v)                                   ยืนยัน, ยืนกราน

laundry service (n)                   บริการซัก อบ รีด

meal (n)                                   มื้ออาหาร

monologue (n)                         บทพูดคนเดียว

outrageous (adj)                       น่าโมโห, เกินไปแล้ว [very shocking and unacceptable]

packed lunches (n)                  อาหารกลางวันที่เตรียมไปทานข้างนอก เช่น แซนวิช ผลไม้

[a meal of sandwiches, fruit, etc. that is prepared at home and eaten at school, work, etc]

reservation (n)                         การจองล่วงหน้า [an arrangement which you make so that a place in a hotel, restaurant, plane etc is kept for you at a particular time in the future]

right away (idm)                      ทันทีทันใด

room service (n)                      บริการที่ทางโรงแรมจัดให้ โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มให้ไปส่งที่ห้องพักได้ [a service provided in a hotel, by which guests can order food and drink to be brought to their rooms]

single (adj)                               (คน) โสด/ ยังไม่ได้แต่งงาน, (ห้อง) สำหรับคนเดียว

snack (n)                                  อาหารว่าง [a small amount of food that is eaten between main meals or instead of a meal]

straight away (idm)                  ทันทีทันใด

terribly (adv)                            มาก [very]

towel (n)                                  ผ้าเช็ดตัว

tying up (phr v)                       (tie sth up) ผูกติดกัน, โยงติดกัน [to attach a boat to a fixed object with a rope]

travel agent (n)                        ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว [a person or company that arranges tickets, hotel rooms, etc for people going on holiday or making a journey]

You’re joking! (phr)                ล้อเล่นน่า

You’re kidding! (phr)              คุณต้องกำลังพูดเรื่องตลกแน่ๆ

 

 

Unit 4e  Writing

Vocabulary:

block (v)                                  กีดขวาง

crash down (phr v)                  ล้มกระแทกเสียงดัง

emergency services (n)            หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน [(BrE)SSO official organizations such as the police or the fire service, that deal with crime, fires, and injuries]

flight (n)                                  เที่ยวบิน

lightning (n)                             ฟ้าแลบ

the line is dead (exp)               ไม่มีสัญญาณ, ไม่มีการตอบสนอง

sigh of relief (phr)                    ถอนหายใจด้วยความโล่งใจ

stuck (adj)                                หยุดนิ่ง, ไม่สามารถเคลื่อนที่ [unable to move or to be moved]

tightly (adv)                             (หลับตา) ปี๋, อย่างแน่นหนา [very firmly or closely]

urgently (adv)                          อย่างรีบเร่ง

ข้อมูลจาก หนังสือ Upstream ระดับชั้นมัธยมศึีกษาปีที่ 4 สำนักพิมพ์ อจท.

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s