ป่าหวายวิทยายน


ข้อมูลทั่วไป               

                1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนป่าหวายวิทยายน

                1.2  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน นายสุรกฤษฎิ์  คำปิคา

                1.3 ที่ตั้ง  หมู่ที่  2  ตำบลป่าหวายนั่ง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  40270 โทรศัพท์  0-4321-0262  โทรสาร  0-4321-0262

 พื้นที่ทั้งหมด  59  ไร่  3  งาน

 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  125 คน

 มีบุคลากรทั้งหมด  16  คน

             วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี พ.ศ. 2553 นักเรียนมีพัฒนาการด้านศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม มีคุณค่า และมีอนาคตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์และภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

 

 พันธกิจ (Mission)

1. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสากล

3.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยอย่างต่อเนื่อง

4. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้

5. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน

6. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

7. ยึดหลักการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)

8. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงามและปลอดภัย

กลยุทธ์

 1. สร้างเสริมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  5.ยึดหลักบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 7.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด  ภูมิทัศน์สวยงาม  และมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย

Advertisements

4 responses to “ป่าหวายวิทยายน

 1. เอาไปทำ เว็ป ของโรงเรียนด้วยนะ
  ชื่นชมจากใจค่ะ

 2. เห็นช้า ดีกว่า..เคยเห็นคะ่
  เก่งมาก..
  ขอบคุณแทนชาวป่าหวายวิทย์ ที่ได้คนเก่งมาพัฒนาโรงเรียน
  จากใจ

 3. เห็นช้า..ดีกว่า..ไม่เคยเห็น(เว็ป..นี้)
  (ขอโทษ พิมพ์ผิดค่ะ) อยู่ไหนก็แสดงความเป็นผู้เฒ่าออกมาอยู่เรื่อย ๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s