Module 2 The Blue Planet Unit 3 Earth Calling


Module 2  The Blue Planet

Unit 3   Earth Calling

Unit 3a  Earth Calling

Vocabulary

traffic                           (รถบนท้องถนน)

smoke from factories   (ควันจากโรงงาน)

homeless people          (คนไร้ที่อยู่อาศัย)

recycling centres          (ศูนย์สำหรับรีไซเคิลสิ่งของ)

trees/plants                   (ต้นไม้/พืช)

stray animals                (สัตว์เร่ร่อน)

dirty parks/rivers/beaches/streets (สวนสาธารณะ แม่น้ำ ชายหาด ถนนที่สกปรก)

bottle banks                 (ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ขวดเปล่าเพื่อนำแก้วหรือพลาสติกกลับมาใช้ใหม่)

clean-up campaigns     (การรณรงค์รักษาความสะอาด)

bins                              (ถังขยะ)

wildlife parks               (อุทยานสัตว์ป่า)

adult (n)                    ผู้ใหญ่ [a grown-up person]

bottle bank (n)          ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ขวดเปล่าเพื่อนำแก้วหรือพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ [a container in the street that you put empty bottles into, so that the glass can be used again]

break through (phr v) ฝ่าเข้าไป [force your way through sth]

come up (v phr)        ขึ้นมา [grow through the earth’s surface]

fragile (adj)               อ่อนแอ, บอบบาง, เปราะ [weak and easily broken]

homeless (n)             คนที่ไร้ที่อยู่อาศัย [having nowhere to live]

humanitarian (n)       นักมนุษยธรรม, ผู้มีมนุษยธรรม [one who is devoted to the promotion of human welfare and the advancement of social reforms; a philanthropist]

hundreds of (pl n)     จำนวนมาก [a large amount]

inspired (pp)             ดลใจ, ดลบันดาล [given new ideas/motivation]

living proof (exp)     การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นถูกต้อง, ตัวอย่างที่ดี [action showing something is true]

natural habitat (n phr) แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ [the environment where an animal or plant naturally lives and grows]

participate (v)           มีส่วนร่วม [take part in an activity]

root (n)                     ราก [the part of a plant that grows under the ground and absorbs water and minerals that it sends to the rest of the plant]

shoot (n)                   หน่อของพืช [the part that grows up from the ground when a plant starts to grow; a new part that grows on plants or trees]

survive (v)                มีชีวิตรอด, สืบชีวิตต่อไป [continue to live or exist]

underground (adv)    ใต้พื้นดิน [below the surface of the ground]

worldwide (adv)       ทั่วโลก [all over/throughout the world]

Unit 3b Vocabulary practice

Vocabulary:

  • Environmental issues

adopt (v)                         รับอุปถัมภ์

belong to (phr v)             เป็นของ

cut down (phr v)             ตัดล้มลง, โค่นต้นไม้

deforestation (n)             การตัดไม้ทำลายป่า

endangered species (n)   ชนิดของสัตว์หรือพืชที่ใกล้สูญพันธุ์

extinction (n)                  การสูญพันธุ์

hunt (v)                           ล่า (สัตว์)

lift (n)                             ลิฟต์

make a difference (idm)  มีผลกระทบต่อ, ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น [to have an effect/no effect on sb/sth; to improve a situation]

neighbourhood (n)          บริเวณใกล้เคียง, แถวบ้าน, ย่าน

rainforest (n)                   ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก

recycle (v)                      นำกลับมาใช้อีก

rubbish (n)                      ขยะ

rubbish tip (n)                 สถานที่สำหรับทิ้งขยะ [A tip is a place where rubbish is left.]

[BrE = a rubbish dump; AmE = a garbage dump]

sensibly (adv)                 อย่างมีวิจารณญาณ

throw away (phr v)         ทิ้ง

waste (v)                         ทำให้สิ้นเปลือง, ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์

wrap (v)                          ห่อ, ห่อหุ้ม

  • Animals

cobra (n)                         งูเห่า

domestic (adj)                 ในบ้าน, เกี่ยวกับบ้าน

goose (n)                        ห่าน

jaguar (n)                        เสือจากัวร์ [a large animal of the cat family, that has yellowish-brown fur with black rings and spots. Jaguars live in parts of Central and South America.]

leopard (n)                      เสือดาว [a large animal of the cat family, that has yellowish-brown fur with black spots. Leopards live in Africa and southern Asia]

mammal (n)                    สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

orangutan (n)                  ลิงอุรังอุตัง เป็นลิงใหญ่อยู่ในสุมาตราและบอร์เนียว [a large ape — an animal like a large monkey with no tail — with long arms and reddish hair, that lives in Borneo and Sumatra]

peacock (n)                     นกยูง

polar bear (n)                  หมีขั้วโลก

python (n)                       งูขนาดใหญ่, งูเหลือม [a python is a large snake that kills animals by squeezing them with its body.]

reptile (n)                        สัตว์เลื้อยคลาน

wild (adj)                        ซึ่งอยู่ในป่า

  • No ordinary zoo

admire (v)                       ชื่นชม [like and respect a lot]

bushes (n)                       พุ่มไม้ [large plants which are smaller than trees and have a lot of branches]

cross (v)                          ข้าม [move to the other side of sth]

except (prep)                  นอกจาก [apart from]

explore (v)                      สำรวจ [search and discover a place]

indoor (adj)                     ในร่ม, ภายในอาคาร [inside a building]

sliding off (v)                  ไถล, ลื่น [moving smoothly or slowly off sth]

tank (n)                           ถังบรรจุน้ำ, แท็งค์น้ำ [a large container of liquid e.g. water]

Unit 3c Grammar in use

Vocabulary:

black eye (phr)                        นัยน์ตาเขียวช้ำ [an area of dark skin —called a bruise, that can form around sb’s eye when they receive a blow on it]

campaign (n)                           การรณรงค์

directory (n)                             สมุดรายชื่อ [a book containing lists of information, usually in alphabetical order, for example people’s telephone numbers or the names and addresses of businesses in a particular area]

hand out                                  แจก [to give a number of things to the members of a group;

distribute]

increase (v)                              เพิ่มขึ้น

leaflet (n)                                 ใบปลิว

out of breath (phr)                   หอบ [having difficulty breathing after exercise]

pen-pal (n)                               เพื่อนทางจดหมาย [penfriend]

run away (phr v)                      วิ่งหนี

run into (phr v)                        พบโดยบังเอิญ, ชนกัน

run on (phr v)                          ทำให้ขับเคลื่อนไป

run out of (phr v)                     หมด, ไม่มีสำรอง

run over (phr v)                       (รถ) ทับ

unleaded (adj)                          ไร้สารตะกั่ว [(of petrol/gas) not containing lead and therefore less harmful to the environment]

unleaded petrol (n)                  น้ำมันไร้สารตะกั่ว

vaccination (n)                         ฉีดวัคซีน

vet (n)                                      สัตวแพทย์ [BrE formal = veterinary surgeon; AmE =            veterinarian]

voluntary (adj)                         โดยอาสาสมัคร

wildlife documentary (n)         สารคดีสัตว์ป่า

zookeeper (n)                          ผู้ดูแลสัตว์ [someone who looks after animals in a zoo]

 

Grammar Reference:

  • Present perfect

จะใช้ present perfect (have + past participle) เมื่อใด

–          การกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งไม่ระบุเวลาที่แน่นอน เน้นที่ตัวการกระทำ การกระทำเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นไม่สำคัญหรือไม่ระบุ

ตัวอย่างเช่น  I have washed the dishes. Natalie has been to France twice.

–          การกระทำซึ่งเริ่มต้นขึ้นในอดีตและยังดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกับ

คำกริยาที่เป็น stative verbs เช่น  be, have, like, know, etc

ตัวอย่างเช่น  He has known me for six years.

–          การกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นลง

ตัวอย่างเช่น  I have (just/already) finished my essay.

–          ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล

ตัวอย่างเช่น  She has put on five kilos.

คำหรือวลีบ่งบอกเวลา (Time expressions) ที่ใช้ร่วมกับ present perfect ได้แก่

already         ใช้ในประโยคบอกเล่าและประโยคคำถาม (เพื่อแสดงความประหลาดใจ)

ตัวอย่างเช่น             I have already spoken to Ann.

                                                         Have you finished cooking already?

yet                  ใช้กับ present perfect ในรูปประโยคคำถามและปฏิเสธ

ตัวอย่างเช่น              Have you paid the bill yet?

                                                            Steven hasn’t finished work yet.

คำหรือวลีบ่งบอกเวลาอื่นๆ ที่ใช้กับ present perfect ได้แก่ always, just, ever, never, so far, today, this week/month/etc, how long, lately, recently, still (ในประโยคปฏิเสธ), etc

  • Present perfect continuous

จะใช้ present perfect continuous (have + been + verb -ing) เมื่อใด

–          เน้นที่ระยะเวลาของการกระทำซึ่งเริ่มขึ้นในอดีตและยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น  We have been working on this project all morning.

–          การกระทำนั้นเริ่มขึ้นในอดีต และสิ้นสุดลงหลังจากนั้นสักพัก หรืออาจจะยังดำเนินต่อมา หรือเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปแต่ผลของการกระทำยังเห็นได้อยู่ในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น  She’s tired because she has been working very hard lately.

–                เพื่อแสดงความโกรธ ความขุ่นเคือง หรือรำคาญใจ

ตัวอย่างเช่น  She has been reading my newspaper without asking me.

–          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในอดีตและยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น  He has lost weight because he has been going to the gym every day.

คำหรือวลีบ่งบอกเวลาที่ใช้กับ present perfect (simple and continuous) ได้แก่

since (= เริ่มต้น ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต) ใช้กับ present perfect (simple and continuous) ตัวอย่างเช่น I haven’t seen Paul since we left school.

for (=ระยะเวลา) ใช้กับ present perfect (simple and continuous)

ตัวอย่างเช่น They’ve been working on the project for months.

หมายเหตุ: คำกริยาต่อไปนี้  live, work, teach และ feel สามารถใช้ร่วมกับ presentperfect หรือ present perfect continuous ก็ได้ ความหมายจะไม่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น   He has lived/has been living in Manchester for the last six years.

  • Clauses of purpose

Clauses of purpose ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมบางคนจึงทำบางสิ่งบางอย่าง  มีรูปแบบดังนี้ คือ

–          to + infinitive

ตัวอย่างเช่น  Helen went to Paris to study law.

–                in order to/so as to + infinitive (formal)

ตัวอย่างเช่น They worked overtime in order to finish the project on time.

–                so that + can/will (present or future reference)

ตัวอย่างเช่น Give me your number so that I can call you if there are any problems.

–                so that + could/would (past reference)

ตัวอย่างเช่น He gave me his number so that I could call him if there were any problems.

–                in case + present tense (present or future reference)

ตัวอย่างเช่น Leave your mobile phone on in case I need to call you.

–                in case + past tense (past reference)

ตัวอย่างเช่น They had made some sandwiches in case they got hungry.

หมายเหตุ: in case ไม่สามารถใช้ร่วมกับ will หรือ would

–          for + noun (แสดงจุดประสงค์ของการกระทำ)

ตัวอย่างเช่น They went to Pierro’s for a pizza.

–          for + -ing form (แสดงจุดประสงค์ของบางสิ่ง หรือหน้าที่ของบางสิ่ง)

ตัวอย่างเช่น      Microwaves are used for heating up food.

–                with a view to + -ing form (โดยเพ่งเล็งถึง, โดยมุ่งหมาย)

ตัวอย่างเช่น  Lucy bought the old house with a view to renovating it.

การแสดงจุดประสงค์ในเชิงลบ (negative purpose) มีรูปแบบดังนี้

–                in order not to/so as not to + infinitive

ตัวอย่างเช่น  I wrote down the names and phone numbers of all the guests so as not to forget to call anyone.

–                prevent + noun/pronoun + (from) + -ing form

ตัวอย่างเช่น  The teacher covered up what was written on the board to prevent the students from reading it.

Unit 3d Listening & Speaking skills

Vocabulary:

Anything to declare? (phr)       มีสิ่งของที่ต้องสำแดงไหม (ของที่น่าจะห้ามนำเข้าประเทศ)

applicant (n)                            ผู้สมัคร

chess (n)                                  หมากรุก

declare (v)                               แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร (ที่เขตแดนของประเทศ) ว่าคุณมีสินค้าที่จำเป็นต้องจ่ายภาษีหรือไม่ [to tell customs officers (= at the border of a country) that you are carrying goods on which you should pay tax]

fill out (phr v)                          เติมข้อความในแบบฟอร์มหรือใบสมัครให้ครบ, กรอกรายการให้

ครบ

fine (n)                                     เงินค่าปรับ [money that you have to pay as a punishment]

heavy (adj)                              ซึ่งมีจำนวนมาก [more or worse than usual in amount, degree, etc]

illegal (adj)                              ผิดกฎหมาย

imprisonment (n)                     จำคุก, กักขัง [the state of being in prison, or the time someone spends there]

ivory (adj)                                ทำจากงาช้าง

oil slick (n)                              คราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำ [an area of oil that is floating on the surface of the sea]

passenger (n)                           ผู้โดยสาร

prohibited (adj)                        ต้องห้าม

raise (v)                                   รวบรวมเงิน, เรี่ยไร

reasonable (adj)                       (ราคา) สมเหตุสมผล, พอสมควร

What a shame! (phr)                น่าเสียดาย [used to say that sth is a cause for feeling sad or disappointed (= What a pity!)]

Way to go! (phr)                      เยี่ยมไปเลย [(informal) used to tell sb that you are pleased about sth they have done]

upkeep (n)                               ค่าใช้จ่ายประจำ, ค่าบำรุงรักษา [the cost or process of keeping something in good condition (= maintenance)]

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ของต้องสำแดงในการนำเข้ามาในประเทศไทย

กรมศุลกากรได้จัดบริการการดำเนินการพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้โดยสารขาเข้า ตามมาตรฐานสากล โดยจัดช่องผ่านพิธีการศุลกากรไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่

Q   ช่องเขียว “ไม่มีของสำแดง” สำหรับผู้ไม่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม

ของต้องกำกัด

Q   ช่องแดง “มีของต้องสำแดง” สำหรับผู้ที่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม  ของต้องกำกัด หรือไม่แน่ใจว่าของที่นำเข้ามานั้น ต้องเสียภาษีอากรหรือไม่

ช่องแดง (Goods to declare)

  1. 1.   ของที่มีภาระต้องชำระอากร

–      ของที่ผู้โดยสารนำเข้ามามีปริมาณเกินกว่าที่จะใช้สำหรับส่วนตน และ/หรือมีมูลค่ารวมทั้งหมด  เกิน 10,000 บาท

–      สิ่งของที่นำมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ หรือทางการค้า หรือมีลักษณะทางการค้า

2.     ของต้องห้าม หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น
–     สารเสพติด

–     วัตถุหรือสื่อลามก

–     ของลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา

–     ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม

–    สัตว์ป่าสงวน

3.     ของต้องกำกัด หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามา และการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่างเช่น

ประเภท

องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุม

* พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ กรมศิลปากร
*อาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
*พืช และส่วนต่างๆ ของพืช กรมวิชาการเกษตร
*สัตว์มีชีวิต และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
*อาหาร ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
*ชิ้นส่วนยานพาหนะ กระทรวงอุตสาหกรรม
*บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมสรรพสามิต
*เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

(ที่มา: http://www.customs.go.th/Traveller/TravellerInfo.jsp)

Unit 3e Writing

Vocabulary

and so on (phr)            และดังนี้ต่อไป [used at the end of a list to show that you could continue it in a similar way]

colleague (n)                เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน

reply (v)                       ตอบ

sanctuary (n)                เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า [an area where wild birds or animals are protected and encouraged to breed]

ข้อมูลจาก หนังสือ Upstream ระดับชั้นมัธยมศึีกษาปีที่ 4 สำนักพิมพ์ อจท.

Advertisements

One response to “Module 2 The Blue Planet Unit 3 Earth Calling

  1. ช่วยทำบทต่อๆไปด้วยได้ไหมค่ะ หนูอ่านแล้วได้ความรู้มากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s